Зазстрахователна премия при Автокаско

Размерът на застрахователната премия при автокаско е в зависимост от рисковите признаци, които оказват основно влияние за настъпването на застрахователния случай. За целта застрахователна съвкупност се разпределя на рискови групи в зависимост от вида на МПС. Обикновено се създават следните рискови групи:
•    Леки и лекотоварни автомобили до 9 места, туристически ремаркета;
•    Товарни автомобили и ремаркета над 3.5 т. и специална строителна самоходна техника;
•    Влекачи и полуремаркета;
•    Трактори и селскостопански машини;
•    Автобуси и тролейбуси;
•    Релсови превозни средства;
•    Мотоциклети, мотопеди и триколки;
На второ място, при пресмятане на премията следва да се отдели значително внимание на разноските. В застрахователно-техническите планове те се определят в процент от бруто премията. Това не винаги изразява реалния размер на разноските, защото за МПС с по-висока нето премия за единица застрахователна сума трябва да се плащат по-големи разноски. На практика извършваните разноски са еднакви за отделните МПС и добавката за разноски следва да бъде еднаква.
На трето място е необходимо да се определи и формата на застраховане. По принцип при МПС се прилага застраховането на действителна стойност. В някои случаи обаче е възможно застраховане и по възстановителна стойност. Освен това по преценка на застрахователя може да бъде възприета и съответен вид франшиза.
Тарифната ставка се диференцира и в зависимост от размера на застрахователната сума и от това, дали тя е левова или валутна.
Към застрахователната тарифа в забележка се дават характерните особености и пояснения за застраховката, случаите на завишаване на застрахователната премия и краткосрочната тарифа в процент от годишната премия.
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор или на разсрочени вноски при изричното уговаряне между страните. Броят на разсрочените вноски и процентите по тях се договарят между страните. Застрахователната премия се изчислява във валута за застрахователните договори, в които застрахователните суми са определени във валута.
Застрахователната премия при автокаско може да бъде намалена или увеличена в зависимост от броя на застрахованите обекти, обявените застрахователни събития, изплатените обезщетения по застраховка „автокаско“, използването на системата „Бонус-Малус“ и др. фактори. Чрез системата от отстъпки и добавки застрахователят се стреми да обхване преди всичко субективния риск.
„Бонус“ се прилага само при подновени годишни застрахователни договори по застраховка „Пълно автокаско“, ако през предходната година не са регистрирани щети. Намаление на застрахователната вноска се прави и при наличието на алармена система и на система за маркиране на МПС с оглед на неговото проследяване.
„Малус“ за сега почти не се прилага в застрахователната практика, защото липсва единна система за „Бонус-Малус“ по отношение на всички застрахователи. За МПС със стойност над определен размер се изисква задължително монтиране на алармена система, а за други и действащ имобилайзер.

Реклами
Публикувано в Автокаско | С етикет ,

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Тя се установява по договаряне между застрахователя и застрахования. По принцип застрахователната сума трябва да бъде равна на действителната стойност на МПС. През времетраенето на застрахователния договор тя е стойността, приета при неговото сключване като размер на застрахователната защита. Същата се установява по каталог, фактура и/или експертна оценка на застрахователя. Максималният размер на действителната стойност не може да надвишава пазарната цена, определена към датата на сключване на договора, увеличена с включените към нея допълнителни разходи (мита, подобрения и др.).
Застрахователната сума на МПС може да бъде определена и във валута, при условие че не е изтекъл определен период (5-8 г.) от датата на първата регистрация. Размерът на застрахователната сума на МПС във валута се заплаща в деня на сключване на застраховката по действащите в момента нормативни актове за работа с валута и валутни ценности.
Когато застрахователната сума е по-ниска от действителната стойност на МПС, в предложението за застраховка и в застрахователния договор се посочва процентът на подзастраховане и застрахователят удостоверява съгласието си с подпис.
Застрахователната сума на МПС към даден момент се намалява с размера на изплатените обезщетения. За разликата между застрахователната сума на МПС, отразена в застрахователния договор, и изплатените обезщетения застрахованият може да актуализира застрахователната сума, като сключи допълнителна застраховка за времето до изтичане на срока на първоначалния застрахователен договор. В противен случай изплащаните обезщетения се редуцират.

Публикувано в Автокаско

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

За да се сключи застрахователният договор, е необходимо да се попълни Предложение от застрахования (по образец на застрахователя), в което се вписват всички необходими данни за застрахования и за МПС – обект на застраховката: вид, марка, модел, регистрационен номер, номер на шасито, номер на двигателя, година на производство, брой на вратите, тонаж (куб. см), kW/КС, всички обстоятелства за ползването на МПС, имащи съществено значение за преценяване степента на риска, срок на пребиваване в чужбина и др.
МПС се преглежда от експерт, който е задължен да попълни в предложението следните данни:
а) стойността на МПС в ново състояние – определя се по фактура или по оценка от каталога „Schwake“ или „Eurotax“;
б) действителната стойност в левове или валута – установява се, като се вземат предвид амортизацията и остатъчната стойност на МПС в зависимост от типа, годината на производство, кубатура, полезен товар и брой места, определени по таблиците на застрахователя;
в) застрахователна сума в левове или валута, която може да е равна или по-ниска от действителната стойност.
Допълнителното оборудване, охранителната техника се оценяват към датата на сключване на застрахователния договор и стойността им се записва в левове или валута.
Застрахователният договор се сключва при представяне на оригиналния регистрационен талон на МПС, подлежащо на застраховане, от собственика или от друго нотариално упълномощено лице. За ново придобитите МПС се изисква и фактура или митническа декларация, а при прехвърлена собственост върху МПС – нотариално заверен договор за покупко-продажба. За целта се извършва задължителен оглед на МПС, при който се определят действителната стойност към датата на сключване на застрахователния договор, застрахователната сума, състоянието и евентуално нанесените щети до този момент на него и на прикачените устройства, допълнителното оборудване и срокът на застраховката.
За всяко прието предложение се сключва застрахователен договор в писмена форма, във вид на полица, в два екземпляра – по един за страните, оформени по съответен начин, в съответствие с Общите условия за застраховане на застрахователното дружество.
С всеки застрахователен договор застрахователят носи отговорност за определена сума и срок. Застрахователният договор се подписва от двете страни на застрахователното правоотношение. Първият екземпляр се връчва на застрахования, а вторият остава за застрахователя.
Застраховката на сключен застрахователен договор може да се прехвърли на новия собственик със съгласието на предишния, като в определен в Общите условия срок промяната се декларира пред застрахователя. При неизпълнение на изискванията и сроковете за прехвърляне на застраховката, застрахователят има право да я прекрати и тя да не поражда задължения за него.
Когато застрахователният договор е сключен с не съответстващи данни от свидетелството за регистрация и тези за застрахованото МПС, той е нищожен едностранно без предизвестие, като застрахователят запазва правото си върху събраната застрахователна премия.
Прекратяване на сключен застрахователен договор е възможно в случаите, когато:
•    застраховката не е влязла в сила по обективни причини;
•    притежателите на застраховани МПС с регистрационни номера DT, TC напускат окончателно страната преди изтичане на застрахователния договор.
За първия случай застрахователят връща цялата премия, като задържа определен процент (10%) административни разходи. За втория случай, когато не са изплатени и не са предявени за изплащане застрахователни обезщетения при прекратяване на договора, застрахователят връща частта от събраната премия за неизтеклия договорен срок, като задържа съответната част от нея за изтеклия период, изчислена по краткосрочната тарифа и определен процент (10%) административни разходи и неустойка. В случай на изплатено застрахователно обезщетение застрахователят не връща застрахователна премия.
При прекратяване на застрахователен договор застрахователят изземва задължително оригиналната застрахователна полица.

Публикувано в Автокаско

ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Тя обхваща нанесените загуби по корпуса и двигателя на МПС, кражба на цялото и/или допълнителното оборудване и целесъобразно извършените разходи. Застраховката „автокаско“ трябва да се таксува като застраховка „Злополука“ на МПС, така както са застраховките „Живот“ и „Злополука“ за хората.
Обстоятелствата, в резултат, на които настъпва аварията (злополуката) с МПС, имат съществено значение за отговорността на застрахователя.
Обикновено застрахователите поемат отговорност по две основни клаузи.
•    Клауза „А“ – „Частично автокаско“. Тя включва покриване на загуби от пожар, възникнал по време на експлоатацията на моторните превозни средства; гръм (мълния); експлозия; имплозия; буря (ураган); градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от действието на внезапно появили се подпочвени води или морски вълни; авария на водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни, петролопроводни и други подобни инсталации и тръби; падане или блъскане от летателни апарати и тела и от предмети, изпаднали от тях; авария, произлязла от сблъскване на моторните превозни средства помежду си или с други подвижни и неподвижни предмети; от паднали върху тях твърди тела и предмети; късо съединение в електроинсталацията; експлозия в резервоара; падане или обръщане; злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с химикали; нанесени повреди от лица и вещи, намиращи се вътре в превозните средства при аварийна ситуация, наложена от форсмажорни причини; от внезапно отворил се капак или врата по време на движение; от химикали, попаднали върху превозните средства; пожар, възникнал извън времето на експлоатацията на превозното средство, с изключение на пожар, предизвикан от злоумишлени действия на трети лица.
•    Клауза „Б“ – „Пълно автокаско“. Тя покрива освен включените рискове по горната клауза и щетите, възникнали вследствие на: кражба на цялото моторно превозно средство; кражба чрез взлом на стъклата и допълнително стационарно монтирано оборудване; кражба на отделни детайли и части, констатирани от компетентни органи, след намиране на откраднатото моторно превозно средство; злоумишлени действия от трети лица; щети, причинени от взривни устройства; умишлен пожар на моторното превозно средство; тероризъм;
?    Застрахователят покрива и разходи във връзка с претърпелите произшествие МПС, като целесъобразността и размерът им се доказват от застрахования. Такива могат да бъдат:
(1)    Разумните разходи по транспортирането на МПС от местопроизшествието до сервизната база, дома на собственика или охраняем паркинг, при представяне на фактура за извършените транспортни разходи;
(2)    Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие;
(3)    Разходите за отговорно пазене на МПС в рамките на определения в условията по застраховката период;
(4)    Разходите за почистване вътрешността на купето;
Когато се сключва застраховка „Комбинирано автокаско“ (за България и чужбина), покритията са, както следва:
(1)    „Пълно автокаско“ за България;
(2)    „Частично автокаско“ за чужбина, т.е. без „Кражба“ и „Допълнително покритие“.
?    Застрахователят не покрива причинените загуби на МПС вследствие на застрахователни събития в следните случаи:
•    Когато МПС е управлявано от неправоспособен водач;
•    Когато водачът на МПС е употребил алкохол над определените нормативи или друго силно упойващо вещество;
•    Когато застрахованият, членовете на неговото семейство или водачът с умисъл или користна цел са допринесли за повреждане, унищожаване или загубване на МПС или на намиращо се в него допълнително монтирано оборудване;
•    При нарушение на закона на съответната страна, в резултат, на което МПС е конфискувано;
•    Когато вредите са резултат на износеност на отделна част, на фабричен дефект или техническа авария; ако вследствие на тези причини настъпи застрахователно събитие, последвалите загуби се изплащат, без стойността на частта или възела, причинили това събитие;
•    Когато вредите са резултат от грубо нарушаване на установените правила за експлоатация на МПС, на изискванията на противопожарната охрана, на Закона за движение по пътищата;
•    Когато загубите са причинени от намиращите се в МПС разяждащи (киселини, основи и др.), запалителни или избухливи вещества, освен горивото и смазочните материали, необходими за експлоатацията му;
•    При повредени гуми на МПС от овехтяване, фабричен дефект, внезапно спиране и/или кражба на същите;
•    Когато МПС е използвано за обучение, участие в състезания, изпитания, тренировки или други подобни дейности, ако за това няма допълнителна застраховка;
•    За вреди, нанесени на МПС при превозването по реки, язовири или морета;
•    Когато щетите са в резултат на експлоатация на МПС не по предназначение или в нарушение на законите на страната;
•    При загуби от обезценяване на МПС, загуба на търговска стойност и други пропуснати ползи;
•    За тотална загуба и частични щети на МПС, не представени за оглед от застрахователя в определения срок;
•    Когато застрахованият е предал МПС за бракуване, без да е съгласувал това предварително със застрахователя;
•    Когато вредите са в резултат на нетърговски риск за събития като военни действия или учения, граждански вълнения, бунтове и други действия от подобно естество, освен, ако за това има допълнителна застраховка;
•    При опит за измама на застрахователя;
•    Когато вредите са в резултат на пожар, възникнал по застрахованото МПС, поради това, че то е било изложено на огън или топлина, с цел обработка, ремонт, боядисване и т.н.

Публикувано в Автокаско

СУБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВКАТА Автокаско

Застраховката „автокаско“ на МПС могат да сключват всички физически и юридически лица – собственици, ползватели, държатели и водачи на МПС.

Публикувано в Автокаско

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА „автокаско“ НА МПС

Това са всички МПС с държавни регистрационни номера, издадени в Република България, движещи се със собствен двигател, независимо от неговата мощност, обем и захранващо гориво, както и техните прикачени устройства с регистрационни номера.
Обект на застраховката могат да бъдат и МПС с чуждестранна регистрация при специална договореност между страните. За тях покритието по застраховката се отнася само за застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.
Не са обект на застраховката „автокаско“ МПС и прикачени устройства с транзитна регистрация, ако не е договорено друго. Допълнителното оборудване и принадлежностите на МПС се застраховат с изричното им поименно и стойностно изброяване в застрахователния договор или в негово приложение.
Спрените от движение МПС по регламентирания за това ред и оставените такива за домуване в паркинг не са обект на застраховка „автокаско“. Те се застраховат като имущество.
Временното спиране и пускане в движение се прилага, когато техническото състояние на МПС: застрашава сигурността на движението, поврежда пътищата и съоръженията и др.; при движение без регистрационни номера или свидетелство, или с регистрационни номера, които не отговарят на изискванията на административните разпоредби; при не представяне на периодически технически преглед на МПС в определения срок; при нарушаване на условията, при които МПС е било пуснато – по лично искане на собственика или когато не може да се докаже собствеността върху моторното превозно средство.

Публикувано в Автокаско

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС)

Застраховането на моторните превозни средства, наречено още автомобилно застраховане, е водещ бранш в застрахователната дейност на редица застрахователни дружества. Застрахователните рискове, свързани с моторните превозни средства (МПС), могат да се разделят най-общо на три основни групи:
•    Рискови обстоятелства, които са свързани със самите МПС. Към тях се отнасят видът и мощността на МПС, моделът и годината на производство, място на паркиране и други признаци.
•    Рискови обстоятелства свързани с водача на МПС. Към тях спадат възрастта на водача, шофьорска квалификация и правоспособност, пол, професия, служебно положение и фамилно състояние, пътен интензитет, дисциплинираност, скорост на движение, цел и време на пътуване и др.
•    Външни рискови обстоятелства – това са пътната ситуация, географските и климатичните условия. Тези рискови обстоятелства оказват съществено влияние върху пътнотранспортните произшествия (ПТП) и върху изграждането на застрахователните тарифи за МПС. Редица рискови признаци все още не могат да бъдат измерени (рефлекс на водача, радиус на завоите, слабостите във вертикалната и хоризонталната маркировка и т.н.). Затова при изграждането на застрахователните тарифи често пъти се налага да се приемат известни хипотези.

Публикувано в 1